Image
slide1.jpg
slide1.jpg

Ochrona danych osobowych
Polityka cookies & RODO

Niniejsza strona oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki dostępne na niniejszej stronie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do Befared Spółka Akcyjna albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione.

test1   /   KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  

informujemy, iż :
  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 71, 43 -300 Bielsko-Biała, wpisana do KRS pod numerem : 0000118586, tel. +48 812-60-31 do 35, e-mail: ochronadanych@befared.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - przygotowania oferty, realizacji zamówienia, realizacji zawartych umów, zawarcia i wykonania oraz kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług,
  - wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  - w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,
  - ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,
  - tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  - weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  - wsparcia obsługi,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f rozporządzenia..
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, obsługa prawna.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.